Program Unii Europejskiej REACH

Publikacja produktów firmy Nordson Corporation na liście kandydackiej substancji SVHC rozporządzenia UE REACH

Rozporządzenie WE nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) jest rozporządzeniem Unii Europejskiej dotyczącym chemikaliów i ich bezpiecznego użycia. Wraz z publikacją listy kandydackiej do autoryzacji na początku października 2008 roku, Europejska Agencja Chemikaliów określiła zestaw substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie (SVHC), o których producenci muszą poinformować klientów, jeśli ich stężenie przekracza 0,1% wag. wyrobu wprowadzonego do obrotu na terenie UE.

Na podstawie informacji uzyskanych od naszych dostawców i z kontroli wewnętrznej, następujące produkty firmy Nordson uważa się za wyroby zawierające jedną substancję SVHC, lub więcej, w stężeniu przekraczającym 0,1% wagowego. Produkty są bezpieczne, o ile są stosowane zgodnie z przeznaczeniem i obowiązującymi instrukcjami.

Produkty firmy Nordson zawierające jedną substancję SVHC, lub więcej, w stężeniu przekraczającym 0,1% wagowego

W celu uzyskania informacji o konkretnych produktach, należy skontaktować się z działem Nordson Product Compliance, pisząc na adres: productcompliance@nordson.com

Niniejsza strona internetowa zawiera informacje o rozporządzeniu REACH UE o substancjach SVHC dla następujących grup Nordson Business: Industrial Coating Systems, Adhesive Dispensing Systems, Nordson EFD, Nordson ASYMTEK, Nordson MARCH i Nordson YESTECH.