Program REACH Evropské unie

Zveřejnění látek SVHC používaných společností Nordson Corporation na seznamu látek podle legislativy REACH Evropské unie

Nařízení ES č. 1907/2007 o registraci, evaluaci a autorizaci chemických látek (REACH) je nařízení Evropské unie o chemických látkách a jejich bezpečném používání. V seznamu látek k autorizaci, který na začátku října 2008 zveřejnila Evropská agentura pro chemické látky, bylo vymezeno několik látek vzbuzujících mimořádné obavy (označované zkratkou SVHC), o nichž musí výrobci informovat spotřebitele, pokud se ve výrobku prodávaném na trhu v EU vyskytují v koncentraci převyšující 0,1 % hmotnosti výrobku.

Na základě informací od našich dodavatelů a výsledků interního šetření jsou následující výrobky společnosti Nordson považovány za výrobky, které obsahují jednu nebo několik látek SVHC v koncentraci vyšší než 0,1 % hmotnosti výrobku. Tyto výrobky jsou bezpečné, jsou-li používány k určenému účelu a v souladu s platnými pokyny.

Výrobky společnosti Nordson obsahující jednu nebo více látek SVHC v koncentraci vyšší než 0,1 % hmotnosti výrobku

O informace o konkrétních výrobcích můžete požádat e-mailem oddělení Nordson Product Compliance, e-mail: productcompliance@nordson.com

Na této stránce jsou uvedeny informace o látkách vzbuzujících mimořádné obavy podle legislativy REACH Evropské unie. Platí pro tyto obchodní skupiny společnosti Nordson: Industrial Coating Systems, Adhesive Dispensing Systems, Nordson EFD, Nordson ASYMTEK, Nordson MARCH a Nordson YESTECH.